Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (zwana dalej „Polityką prywatności”) reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.semont.co (zwanych dalej: „Serwisem”). 

Polityka prywatności została stworzona i przyjęta przez firmę Sabina Susułowska SEMONT.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sabina Susułowska SEMONT zarejestrowana pod adresem: ul. Nowodąbrowska 133/2, 33-100 Tarnów (zwana dalej „Administratorem” lub „Administratorem danych osobowych”).

Niniejsza Polityka prywatności została przedstawiona celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest szczególnie istotna, a także udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i sposobie wykorzystywania plików cookies.

Administrator danych osobowych zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”); 
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU.2013.1422 z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Państwa dane będą przetwarzane w czasie, w którym można wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących ustaw i przepisów. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

1. Cele przyjętej Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie

1.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji zleceń i zamówień realizowanych przez podmiot,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na podmiocie,
 • komunikacji związanej z obsługą pytań, zleceń i zamówień, oferowanych przez podmiot (w tym: kontakt telefoniczny, mailowy),
 • przy obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni).

1.2. Uprzejmie informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z tego powodu apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o Użytkownikach w Serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Dane Użytkownika gromadzone przez Serwis mogą być przez niego (Użytkownika) udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

2.1. Dane Użytkownika udostępniane w sposób bierny 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis, np.: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane zgromadzone automatycznie są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego jakim jest Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google odnosząca się do narzędzia Google Analytics znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Administrator danych osobowych zapewnia, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.2. Dane Użytkownika udostępniane w sposób aktywny

2.2.1. W celu zapoznania się z ofertą firmy Sabina Susułowska SEMONT Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.2.2. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się w jeden z uprzednio wskazanych sposobów Użytkownik udostępnia adres e–mail i/lub numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Użytkownika.

2.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy przesłać wniosek na adres contact@semont.co.

3. Prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • anonimowości,
 • wycofania (usunięcia) swoich danych,
 • korekty swoich danych,
 • transferu swoich danych,
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych,
 • dostępu do swoich danych,
 • otrzymania kopii swoich danych,
 • otrzymania informacji o wycieku swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 4 w/w Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dane mogą być profilowane.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”),
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Jednocześnie Administrator informuje, że dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

5. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

5.1. W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które są zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

5.2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności, ale nie wyłącznie, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies mogą zawierać m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść oraz unikalny numer.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowując ukazywane treści do potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi,
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Serwisu.

5.4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne pliki cookies” (ang. session cookies, session storage),
 • „stałe” pliki cookies” (ang. persistent cookies, local storage). 

5.4.1. „Sesyjne pliki cookies” to tymczasowe pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu lub usunięcia ich przez Użytkownika). 

5.4.2. „Stałe pliki cookies” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zwykle umożliwiają zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmian w tych ustawieniach.

5.6. Użytkownik posiada możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.

5.7. Użytkownik posiada możliwość konfiguracji ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies, która może obejmować częściowe lub całkowite ograniczenie możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

5.8. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

5.9. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może prowadzić do wystąpienia utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

5.10. Powołując się na zapisy ustawy o prawie telekomunikacyjnym, Administrator uprzejmie informuje, że zgoda Użytkownika na przechowywanie informacji, danych osobowych lub uzyskiwanie dostępu do informacji, danych osobowych przechowywanych dotychczas w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika może być wyrażona przez Użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w tymże urządzeniu końcowym. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie i wykorzystywanie informacji, danych osobowych, powinien on dokonać zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego w urządzeniu końcowym.

6. Zmiany w Polityce prywatności

W przypadku zmian dokonywanych w niniejszej Polityce prywatności, ich celem będzie podwyższenie standardów ochrony Polityki prywatności lub dostosowania jej do wymogów prawa. W przypadku takich zmian, każdorazowo Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

7. Kontakt z Administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

W celu zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, zastrzeżeń, żądań w zakresie Polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: contact@semont.co. 

Każde zgłoszenie będzie przez rozpatrzone przez Administratora i nie pozostanie bez odpowiedzi. Odpowiedzi będą udzielane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.